بررسي ديدگاه انتقادي شهيد مطهري از مباني كانت پيرامون رابطه ايمان و عمل اخلاقي

مجيد توكل / استاديار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم
محمد‌حسين مدبر/ دانشيار گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم
چکيده
دربارة عمل اخلاقي و اينکه منشأ و خاستگاه آن چيست، نظرات متفاوتي وجود دارد. کانت در آثار خويش، ايمان را امري معرفي مي‌کند که يکسره مربوط به اخلاق است. او با پس‌زدن ايمان ديني، قانون اخلاقي خويش را بر مبناي عقل عملي بنا مي‌نهد. شهيد مطهري، معتقد است که التزام به فعل اخلاقي، بر مبناي عقل نظري به صورت تکيه بر معرفت و ايمان به خداوند متعال است که به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه در انسان وجود دارد. او رابطه ايمان و فعل اخلاقي را رابطه‌اي دوسويه مي‌داند که به تقويت يکديگر مي‌پردازند. روش تحقيق، به صورت توصيفي-تحليلي و بررسي کتابخانه‌اي آثار شهيد مطهري و کانت است. از جمله نقدهاي مطرح شده توسط شهيد مطهري، اشکال در انگيزش براي عمل و مغالطه بين نفع فردي و نفع به غير است.
کليد‌واژه‌ها: مطهري، کانت، ايمان، عمل اخلاقي، سکولاريسم