فراخوان مقاله معرفت اخلاقي

اشاره

درسال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در کشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين، متأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و اثرگذارترين دانش‌ها، مانند دانش اخلاق، شاهد ضعف نشريات تخصصي هستيم. خلأ وجود نشريه‌اي تخصصي که ياري‌رسان پژوهشگران در حوزه‌هاي مختلف علوم اخلاقي، اعم از فرااخلاق، اخلاق هنجاري، اخلاق توصيفي و اخلاق کاربردي، باشد، كاملاً محسوس است. بر اين اساس معاونت پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره اقدام به انتشار فصلنامه‌اي علمي ـ تخصصي با عنوان معرفت اخلاقي نموده است.

اهداف كلي نشريه

ـ اهداف كلي نشريه تخصصي معرفت اخلاقي را مي‌توان در محورهاي زير خلاصه کرد:

1. ايجاد بستر مناسب به منظور کاوش‌هاي عميق نظري و کاربردي در عرصة اخلاق؛

2. فراهم ‌نمودن زمينة تضارب آراء پژوهشگران حوزه و دانشگاه در حوزه‌هاي مختلف علوم اخلاقي؛

3. شناسايي و طرح بحث در محورهاي گوناگون علوم اخلاقي؛

4. آسيب‌شناسي آموزش و پژوهش در عرصه علوم اخلاقي.

بدون ترديد پويايي و بالندگي يک نشرية تخصصي نيازمند مشارکت همة متخصصان و صاحب‌نظران مربوط است. نشرية علمي ـ تخصصي معرفت اخلاقي اميدوار است با مشارکت فعالانة پژوهشگران و نويسندگان حوزه و دانشگاه به پايگاهي مناسب براي تبادل و تعامل انديشه‌هاي اخلاقي مختلف و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي گوناگون علوم اخلاقي تبديل شود. محورهاي کلي معرفت اخلاقي به شرح ذيل است:

1. معرفي و تبيين انواع پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در حوزه‌هاي مختلف علوم اخلاقي؛

2. رويکردهاي مختلف اخلاق‌پژوهي(نقلي، عقلي، فلسفي، عرفاني،...)؛

3. حوزه‌هاي مختلف اخلاق‌پژوهي (فرااخلاق، اخلاق هنجاري، اخلاق کاربردي، اخلاق توصيفي، اخلاق تطبيقي بين المذاهب، اخلاق تطبيقي بين الاديان، ...)؛

4. رابـطة اخـلاق و عـلوم هـمگن (رابـطة اخلاق و عـرفان، اخـلاق و روان‌شناسي، اخلاق و روانکاوي، اخلاق و دين، اخلاق و فقه، اخلاق و حقوق، و ...)؛

5. رابطة اخلاق و علوم ديگر (فلسفه و اخلاق، معرفت‌شناسي و اخلاق، جامعه‌شناسي و اخلاق، انسان‌شناسي و اخلاق، مديريت واخلاق، سياست و اخلاق،‌ اقتصاد و اخلاق و ...)؛

6. جايگاه اخلاق در دانش‌هاي تجربي و علوم انساني؛

7. شيوه‌هاي استنباط اخلاقي از متون اسلامي؛

8. بررسي و نقد روش‌هاي موجود در حوزة اخلاق پژوهي

9. بررسي و نقد منابع و تراث اخلاقي

10. نقش فن‌آوري نوين در فرايند اخلاق‌پژوهي و طرح موضوعات و مسائل جديد اخلاقي؛

11. بررسي عوامل مؤثر بر کيفيت ارتقاء اخلاق پژوهي (فردي، اجتماعي، فيزيکي، زماني، مکاني و ...)؛

12. راه‌كارهاي كاربردي ساختن اخلاق در همة ابعاد زندگي بشري؛

13. راه‌کارهاي نهادينه‌کردن اخلاق در زندگي فردي و اجتماعي.

سخني با مولفان

مقالاتي براي چاپ در اين نشريه پذيرفته خواهند شد که:

• پيش از اين چاپ نشده، براي چاپ در مجله‌اي ديگر نيز ارسال نشده باشند.

• تحقيقي و مستند باشند. از مؤلفان محترم تقاضا مي‌شود:

• مقالات را بر يک روي صفحه A4 به صورت تايپ شده تحويل دهند و در صورت امکان بوسيله ايميل يا CD، فايل مقاله را ارسال نمايند.

• مقالات را متناسب با يک شماره آماده کنند، و حتي المقدور از ارسال مقالات بيش از سي صفحه و مقالات دنباله‌دار پرهيز نمايند.

• همراه با مقاله، چکيده (حداکثر 150 کلمه) و نيز واژگان کليدي حتماً ارسال، و در صورت امکان، آنها را به زبان انگليسي ترجمه نمايند.

• فهرست کامل منابع و مراجع مقاله را با مشخصات کامل کتاب شناختي، در آخر مقاله و در صفحه‌اي جداگانه بياورند.

• در صورت ارسال مقاله ترجمه‌اي، متن اصلي آن را براي مجله بفرستند.

• مشخصات کامل خود، شامل نام و نام خانوادگي، سابقه علمي، درجه علمي، تخصص، سِمَت کنوني، دانشکده، دانشگاه، شهر، کتاب‌ها و مقالات منتشر شده با مشخصات کتاب‌شناختي، نشاني پستي و الکترونيکي، و شماره تماس را در برگه‌اي جداگانه ذکر فرمايند.