بررسي رابطه نگرش مذهبي با نگرش و رفتار محيط زيستي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور رامهرمز

سال ششم، شماره دوم، پياپي 18، پاييز و زمستان 1394

الهام اسراري / دانشيار دانشگاه پيام نور، تهران، ايران                                                   e_asrari@pnu.ac.ir

سحر رشيدي / دانشجوي دکتري آموزش محيط زيست دانشگاه پيام نور تهران جنوب

                                                                                                             Sahar_rashidi86@yahoo.com

دريافت: 17/6/1394 ـ پذيرش: 13/12/1394

چكيده

هدف از اين مطالعه، بررسي رابطة ميزان نگرش مذهبي با نگرش و رفتار محيط  زيستي در ميان دانشجويان دختر است. روش اين پژوهش توصيفي - پيمايشي است. جامعة آماري پژوهش، 320 نفر از دانشجويان دختر رشته هاي کشاورزي و زيست شناسي دانشگاه پيام نور شهرستان رامهرمز بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 96 نفر تعيين شده است. اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار spss19 و آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون، و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. يافته ها نشان داد ضريب همبستگي پيرسون ميان نگرش و رفتار محيط  زيستي با نگرش مذهبي به ترتيب برابر با 468/0 و 464/0 است. همچنين نتايج آزمون رگرسيون چندمتغيره نشان  داد، با توجه به ضريب همبستگي چندگانه (694/=R)، شدت رابطه بين متغيرهاي ملاک و متغير پيش بين بسيار قوي و اثر گذار بوده است. نتايج اين پژوهش مي تواند در طراحي و تدوين محتواي آموزشي مورد بهره گيري قرار گيرد.

کليدواژه  ها: نگرش مذهبي، نگرش و رفتار محيط  زيستي، دانشجويان، دختران.