نقد احساس‌گرايي آير

سال هشتم، شماره اول، پياپي 21، بهار و تابستان 1396

افضل بلوکي / استاديار گروه معارف اسلامي، گرايش اخلاق دانشگاه سيستان و بلوچستان                        boluki1390@gmail.com

محمدعلي مصلحنژاد / عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان                                              moslehn@gamail.com

دريافت: 17/03/1396 پذيرش: 11/09/1396

چکيده

چيستي حقيقت گزارههاي اخلاقي و اينکه احکام اخلاقي از سنخ قضاياي واقعي است يا اعتباري؛ يکي از مسائل مهم فلسفة اخلاق است. تاكنون ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة تحليل گزاره‌هاي اخلاقي ارائه شده است. يكي از ديدگاه‌هاي معروف، كه در زمرة ديدگاه‌هاي غيرشناختي قرار مي‌گيرد، ديدگاه احساس‌گرايي است. هدف اين پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي انجام گرفته، اثبات ناکارآمدي احساسگرايي آير است که از جمله اولين نظريهپردازان اين مکتب مي‌باشد. بياهميت جلوهدادن آموزههاي اخلاقي، بيهوده پنداشتن تعاليم وحياني انبياء، نفي استدلال و مشاجرات عقلاني، نسبيگرايي و ناموجه دانستن قضاوت و داوري اخلاقي، از جمله نقدهاي وارد بر اين نظريه است که به واسطة انگاره بيمعنايي مفاهيم و احکام اخلاقي و ذهني انگاشتن آنها، همچنين به واسطه کارکرد صرفاً عاطفي گزارههاي اخلاقي و غيرقابل انتقال بودن آن به مخاطبان به دست ميآيد.

کليدواژه‌ها: احساس‌گرايي، معناداري، غيرواقع‌نمايي، ارزش اخلاقي، پوزيتيويسم اخلاقي.