معيارهاي اخلاق حرفه‌اي كارگزاران در نظام مديريت شايسته (در پرتو انديشة علوي)

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

سيداحمد حبيب‌نژاد / استاديار گروه حقوق عمومي و بين‌الملل پرديس فارابي، دانشگاه تهران      a.habibnezhad@ut.ac.ir
زهرا عامري / استاديار گروه حقوق دانشگاه بجنورد      z.ameri@ub.ac.ir
دريافت: 15/9/96 - پذيرش: 13/2/97
چکيده
موازين و معيارهاي اخلاق حرفه‌اي، يک الگو و سرمشق واضح از رفتار درست حرفه‌اي پيش روي کارگزاران است که به کارگزاران و فعالان نظام اداري کمک مي‌كند در انجام وظايف خود از اين الگو استفاده کنند و راه درست را برگزينند. رعايت اين معيارها در هر نظام اداري شايسته، امري لازم و ضروري است. براي داشتن هويت اسلامي رفتار حرفه‌اي، مناسب است به شايسته‌ترين نظام اداري اسلامي، يعني حکومت علوي توسل جست. پرسش اصلي آن است که در حکومت علوي به‌عنوان شايسته‌ترين نظام حکومتي پس از پيامبر، رعايت چه موازيني از اخلاق حرفه‌اي به سبب تصدي مناصب حکومتي و کارگزاري مورد تأکيد بوده است؟ هدف آن است که با شناسايي معيارهاي اخلاقي حاکم بر رفتار کارگزاران در نظام شايستة علوي، قواعد حاکم بر رفتار کارگزاران و مديران در نظام‌ها و ساختارهاي اداري ديگر را بر همين اساس بنا نهاد و به يک نظام اداري مطلوب در چارچوب انديشة اسلامي دست يافت. اين پژوهش يک مطالعة توصيفي و تحليلي است و نتايج آن نمايانگر آن است که رعايت موازين اخلاقي در حکومت علوي، در چهار بخش معيارهاي کلي حاکم بر رفتار کارگزاران، معيارهاي حاکم بر وظايف کارگزاران در برابر مردم، در برابر مقام مافوق و در مقابل کارکنان تحت مديريت، قابل شناسايي و تبيين است.
کليدواژه‌ها: اخلاق حرفه‌اي، نظام اداري، کارگزاران، مردم.