بررسي تأثير معنويت بر رفتار اخلاقي در خانواده: واكاواي ديدگاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد نقده و واحد سولدوز

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

نادر بهلولي / استاديار گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بناب، بناب، ايران    
علي هدايت فسندوز / مدرس گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نقده، نقده، ايران      alihediyat1365@gmail.com
مهدي ايماني حسنلويي / استاديار گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نقده، نقده، ايران
دريافت: 10/11/96 - پذيرش: 12/3/97
چکيده
قرآن کريم يک الگوي کامل براي رفتار‌هاي سالم و اخلاقي در روابط اجتماعي و فردي است و آگاهي اخلاقي منجر به رفتار اخلاقي خواهد شد. هدف اين پژوهش، تبيين تأثير معنويت بر رفتار اخلاقي در خانواده، در ميان دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي ‌واحد بين‌الملل سولدوز و واحد نقده مي‌باشد. روش پژوهش، به لحاظ هدف کاربردي، و از حيث جمع‌آوري داده‌ها، توصيفي – همبستگي با استفاده از الگوي معادلات ساختاري است. از جامعة آماري تحقيق با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده، تعداد 302 نفر براي نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌هاي پژوهش، شامل پرسش‌نامة معنويت پارسيان و دونينگ، و پرسش‌نامة رفتار اخلاقي لوزير مي‌باشد. به منظور آزمون نيکويي برازش از مدل‌سازي معادلات ساختاري با رويکرد حداقل مربعات جزئي تجزيه‌وتحليل صورت گرفت. نتايج تحليل نشان داد، معنويت بر رفتار اخلاقي در خانواده تأثير مثبت و معناداري دارد. معنويت 39/0 از تغييرات رفتار اخلاقي در خانواده را تبيين مي‌کند. از ميان ابعاد معنويت، فعاليت معنوي 29/0، اهميت اعتقادات معنوي 29/0، خودآگاهي 20/0 و نيازهاي معنوي معادل 16/0 از تغييرات رفتار اخلاقي را تبيين مي‌کند. ضريب معناداري مسير معنويت بر رفتار اخلاقي در خانواده معادل 36/6 مي‌باشد که از مقدار معيار 96/1 بيشتر است.
کليدواژه‌ها: معنويت، رفتار اخلاقي، خانواده، معادلات ساختاري.