چالش‌هاي اخلاقي تبليغ دين براي جنس مخالف؛ راه‌هاي برون‌رفت از آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره اول، پياپي 23، بهار و تابستان 1397

محمد شکري / كارشناس ارشد فلسفة اخلاق مؤسسة آموزش عالي اخلاق و تربيت    ‌ shokrimohammad859@yahoo.com 
مسلم محمدي / دانشيار پرديس فارابي دانشگاه تهران      mo.mohammadi@ut.ac.ir 
دريافت: 30/8/96 - پذيرش: 29/3/97
چکيده
تبليغ دين امر بسيار مقدس و داراي اهميت ويژه است؛ در عين ‌حال با چالش‌هاي فراواني مواجه است. از مهم‌ترين اين چالش‌ها، چالش‌هاي اخلاقي تبليغ براي جنس مخالف و نيز تبليغ در مناطق با تکثر ديني و فرهنگي است. اين پژوهش با در نظر گرفتن اخلاق اسلامي و با هدف تبيين و حل يکي از اين چالش‌ها، يعني تبليغ براي جنس مخالف، نگارش يافته است. دغدغة اصلي در اين پژوهش، پاسخ دادن به اين پرسش است که چالش‌هاي اخلاقي تبليغ دين براي جنس مخالف و راه‌هاي برون‌رفت از آن کدامند؟ بر اساس پژوهش انجام شده، راهکارهاي برون‌رفت از چالش‌هاي اخلاقي تبليغ براي جنس مخالف عبارتند از: رعايت عفت عمومي در گفتار، رفتار، پرهيز از نگاه حرام، پرهيز از اختلاط، پرهيز از مواضع تهمت، و برخورداري از غيرت اجتماعي. روش اين پژوهش، از حيث گردآوري مطالب و اطلاعات، کتابخانه‌اي، و از حيث تجزيه‌وتحليل اطلاعات، توصيفي ـ تحليلي است. همچنين اين تحقيق از حيث اهداف، يک تحقيق کاربردي محسوب مي‌شود.
کليدواژه‌ها: اخلاق، مبلغ، دين، تبليغ دين، اخلاق مبلغ، جنس مخالف.