استدلال‌پذيري گزاره‌هاي اخلاقي از منظر شهيد مطهري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1397

محمدرضا مهاجري اميري / سطح چهار حوزه علميه    hadi0hi@gmail.com
دريافت: 15/12/1396 - پذيرش: 02/06/1397
چکيده
يکي از مسائل مطرح در فلسفة اخلاق، شناخت واقع‌نمايي گزاره‌هاي ارزشي است. از ديدگاه برخي، مفاهيم ارزشي، از مفاهيم فلسفي‌اند. در نتيجه،‌گزاره‌هاي برآمده از اين مفاهيم، معرفت‌زا و استدلال‌پذيرند. از نگاه برخي ديگر، مفاهيم تصوري اين گزاره‌ها، از اعتبارات ذهن به‌شمار مي‌آيند. اين تحقيق بر آن است تا با نگاهي مسئله‌محور، با توصيف و مقايسه آثار استاد شهيد مطهري و تجزيه‌و‌تحليل عقلاني آنها، حقيقت اين موضوع را از ديدگاه شهيد مطهري روشن کند. با دقت در بيانات استاد، اين مطلب به دست مي‌آيد که استاد مطهري، بر ديدگاه دوم است. اما نمي‌توان نسبيت گزاره‌هاي ارزشي را به وي نسبت داد. به نظر مي‌رسد، سخن استاد در جملات انشائي، درست باشد ولي در گزاره‌هاي خبري، نادرست است.
کليدواژه‌ها: برهان‌پذيري، گزاره ارزشي، نسبيت، اعتبار، مفاهيم فلسفي.