هنجارهاي فردي اخلاق شادي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره دوم، پياپي 24، پاييز و زمستان 1397

سيدضياءالدين عليانسب / دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
    olyanasabz@mail.tbzmed.ac.ir
سيدمرتضي عليانسب / کارشناس ارشد اخلاق اسلامي دانشگاه معارف قم    oliyanasab1365@yahoo.com
دريافت: 28/01/1397 - پذيرش: 29/05/1397
چکيده
«اخلاق شادي»، به مطالعة ارزش‌هاي حاكم بر فعل شادي مي‌پردازد و در سه حوزة رابطة انسان با خدا، خود و ديگران بحث مي‌کند. ارزش‌هاي حاکم بر ارتباط انسان با خود در مقولة شادي، هنجارهاي فردي حوزة اخلاق شادي هستند که در اين پژوهش، با روش توصيفي تحليلي و از نوع اسنادي و بر اساس منابع اسلامي و متون اخلاقي مورد مطالعه قرار گرفت. اين پژوهش، به اين پرسش پاسخ مي‌دهد که هنجارهاي فردي اخلاق شادي از ديدگاه اسلام کدامند. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه انسان مؤمن براي داشتن شادي فضيلت‌مند، تکاليف اخلاقي خاصي در ارتباط با خود دارد و بايد به پاره‌اي فضايل آراسته گردد. اين هنجارها از ديدگاه اسلام؛ حق‌گرايي، دورانديشي، بلندهمتي، خويشتن‌داري، کرامت، عفت و قناعت هستند.
کليدواژه‌ها: اخلاق اسلامي، شادي، اخلاق شادي، هنجارهاي فردي، شادي در اسلام.