روش‌شناسي اخلاقي تشريع و اجراي حدود در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398

محمدرضا قضائي / دانشجوي دكتري مدرسي معارف، گرايش قرآن و متون پرديس فلرابي دانشگاه تهران
دريافت: 04/07/1397 - پذيرش: 12/11/1397    m.r.ghazaie313@gmail.com
چکيده
اسلام در مواجهه با برخي جرائم، راه‌هايي را در نظر گرفته که يکي از آنها، قوانين کيفري است. اين قوانين، بر پايه تربيت افراد و اجتماع صورت مي‌گيرد و داراي مراحل متعددي است. از جمله آنها، گذراندن مقدماتي است که در مقام قانون‌گذاري بايد طي شود. پس از اين مقدمات، نوبت به اجراي حدود مي‌رسد که داراي الزامات اخلاقي مخصوص به خود است. اين پژوهش، تلاش مي‌کند تا با تحليل روش اسلام در معرفي و چگونگي طي مقدمات تربيتي و پس از آن، تشريع حدود، الگويي مناسب از روش قانون‌گذاري ارائه کرده، با روش‌شناسي اجراي حدود در اسلام، بايسته‌هاي اخلاقي انجام حدود را تشريح و تحليل کند. نتايج به‌دست‌آمده در اصل پيشگيري، درمان، تربيت تدريجي در مرحله تشريع حدود، از طريق آگاهي به انسان‌ها مناسب است. همچنين، اصل تربيت، توجه به حقوق و شرايط مجرم و بخشش اسلامي، در مرحله قانون‌گذاري اسلامي و اجراي حدود، از ديگر نتايج آن به‌شمار مي‌رود.
کليدواژه‌ها: روش‌شناسي اخلاقي، تربيت اسلامي، تربيت تدريجي، تشريع حدود، اجراي حدود.