بررسي تعارضات اخلاقي اسارت و راه‏هاي برون‌رفت از آن با رويكرد اسلامي

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398

مهدي عبادي‌نيا / كارشناس ارشد اخلاق کاربردي مؤسسة اخلاق و تربيت    mahdiebadinia@gmail.com
حسين ديبا / استاديار روان‌شناسي اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    hoseindiba@gmail.com
دريافت: 20/08/1397 - پذيرش: 14/12/1397

چکيده
يکي از مسائل مهم جوامع بين‏الملل در مخاصمات مسلحانه بين‏المللي، گرفتن اسير و نوع برخورد با اسرا است که در اين ميان قراردادهايي مانند قرار داد ژنو تاريخ 27 ژوئيه 1929 براي حقوق اسرا نوشته شده است كه کشورهاي امضاء‌کننده ملزم به انجام آن هستند. دين مبين اسلام نيز در اين ميان، قوانين و مقررات مهمي براي اسرا دارد. عمل نکردن به اين قوانين، حکم جنايات بين‏المللي دارد. اما مسئلة مهمي که بعضاً براي يک رزمنده درباره بحث اسارت پيش مي‏آيد، تعارضاتي است که در برخورد با يک اسير براي يک رزمنده در حين جنگ ايجاد مي‏شود که بايد يک طرف تعارض را انتخاب کند و هر طرف را که انتخاب کند، از لحاظ اخلاقي دچار مشکل مي‏شود. لذا وظيفه او در اين موارد چيست؟ اين بحثي است که در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت و دستورات اسلام را در اين تعارضات مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين مقاله، به روش کتابخانه‏اي انجام شده است.
کليدواژه‌ها: اسارت، اخلاق، اخلاق کاربردي، تعارض، تعارضات.