تحليل محتواي كتب هديه‌هاي آسماني دوره دوم ابتدايي بر اساس مؤلفه‌هاي تربيت اخلاقي

سال دهم، شماره اول، پياپي 25، بهار و تابستان 1398

ميثم غلام‌پور / دانشجوي دکتري برنامه‌ريزي درسي، دانشگاه بيرجند    Meysam.gholampoor@birjand.ac.ir
عباس قاسميان / مربي دانشگاه فرهنگيان، پرديس شهيد بهشتي مشهد، مشهد، ايران
مجيب‌الرحمن رضائي / کارشناس آموزش ابتدايي، آموزگار ابتدايي آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
اميد پورمند / کارشناس آموزش ابتدايي، آموزگار ابتدايي آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان
دريافت: 07/08/1397 - پذيرش: 15/12/1397

چکيده
هدف اين پژوهش، تحليل محتواي کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني پايه‌هاي چهارم، پنجم و ششم ابتدايي، از لحاظ ميزان توجه به مؤلفه‌هاي تربيت اخلاقي مي‌باشد. در اين پژوهش، از روش تحليل محتواي کيفي ـ قياسي براي مشخص کردن مؤلفه‌هاي تربيت اخلاقي و سپس، ميزان توجه به اين مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني دورة دوم ابتدايي استفاده شده است. بدين‌منظور، واحد تحليل تمامي متون، تصاوير و فعاليت‌ها مي‌باشد. ابزار تحليل محتوا، چک‌ليست تحليل محتواي محقق‌ساخته، با توجه به مرحله اول پژوهش بود. روايي ابزار پژوهش، با توجه به صاحب‌نظران اين حوزه به دست آمد. همچنين، پايايي ابزار به وسيلة فرمول ويليام اسکات محاسبه که ضريب توافق 86/0 را نشان داد. يافته‌ها حاکي از اين است که به طور نامتعادل به اين مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي پايه‌هاي مذکور پرداخته شده است. آموزش همکاري و راهکارهاي حفظ دوستي، داراي بيشترين فراواني و آموزش به‌کارگيري معيارهاي عقلاني و ديني در ارزيابي و توانايي تصميم‌گيري، در موقعيت‌هاي اخلاقي داراي کمترين فراواني مي‌باشد. بنابراين، لزوم توجه متوازن به اين مؤلفه‌ها در کتاب‌هاي هديه‌هاي آسماني ضرورت دارد.
کليدواژه‌ها: تربيت اخلاقي، کتاب هديه‌هاي آسماني، دوره دوم ابتدايي.