تأثير خوش‌گماني به خداوند در سعادت دنيا و آخرت

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398

حسين مظفري / استاديار گروه عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Mozaffari48@Yahoo.com
دريافت: 03/09/1397 ـ پذيرش: 26/01/1398

چکيده
اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي، تنظيم و جمع‌بندي آيات و روايات و بعضاً مراجعه به تفاسير، به بررسي نقش و تأثير «خوش‌گماني به خداوند»، در سعادت انسان پرداخته است؛ موضوعي که علي‌رغم اهميت آن از منظر آيات و روايات، در برخي از آثار اخلاقي، آنچنان‌که بايد و شايد، مورد توجه و عنايت قرار نگرفته است. نشانه‌ها و آثار حسن‌ظن و نشانه‌ها و عواقب سوء‌ظن، از جمله مسائلي است که اين مقاله به آنها پرداخته است. در آيات و روايات، تنها به خدا اميد بستن و تنها از گناه خود ترسيدن، از جمله نشانه‌هاي حسن‌ظن و بالارفتن توانايي بر تحمل مشکلات، رسيدن به آرزوها در دنيا و آخرت، نجات از عذاب الهي، قرار گرفتن در زمرة صديقان و هم درجة پيامبران الهي شدن در بهشت، از جمله آثار حسن‌ظن شمرده شده است. در مقابل، اموري همچون ترک ازدواج از ترس فقر، فال بد زدن و رذائلي همچون بخل، ترس و حرص، از جمله لوازم و نشانه‌هاي سوء‌ظن به خداوند و بدبختي در دنيا و گرفتار شدن به عذاب الهي در آخرت نيز از جمله پيامدهاي سوء‌ظن به خداوند از منظر آيات و روايات است.
کليدواژه‌ها: خوش‌گماني، حسن‌ظن، خداوند، بدگماني، سوء‌ظن، سعادت، دنيا، آخرت.
 


The Impact of Optimism to God in the Bliss
of the World and in the Hereafter

Hossein Mozaffari / Assistant Professor of the Department of Mysticism at the IKI                                   Mozaffari48@Yahoo.com

Received: 2018/11/24 - Accepted: 2019/05/09

 

Abstract

This article is a descriptive and analytical one, examining the role and effect of "optimism to God" on human’s bliss by examining, arranging and summarizing verses and narrations and sometimes references to interpretations; a matter which, despite its importance from the point of view of verses and narrations, has not received as much attention in some ethical works as it should. Signs and effects of trust, and signs and consequences of suspicion, are some of the issues covered in this article. In the verses and narrations, only hope in God and fear of sin alone, are included as the signs of trust, and enhancing the ability to endure problems, achieving desires in the world and in the hereafter, being saved from divine torment, being among the righteous, as well as being like the prophets of God in heaven, are among the effects. In contrast, from the perspective of verses and narrations, things like quitting marriage for fear of poverty, not having hope and being pessimistic, and vices like being stingy, fear and greed are included as the means and signs of being suspicious to God, and misery in the world and being caught in the doom of the hereafter are also the consequences.

Keywords: Optimism, Trust, God, Pessimism, Suspicion, Bliss, the World, the Hereafter.