تأثير وصاياي شهداي استان كردستان بر ارتقاء هوش معنوي و عزت‌نفس

سال دهم، شماره دوم، پياپي 26، پاييز و زمستان 1398

محمد خالديان / مربي گروه روان‌شناسي، دانشگاه پيام‌نور، تهران، ايران    mohamad_khaledian22@yahoo.com
فاطمه سادات رحيمي / دانشجوي دكتري مشاوره پرديس بين‌المللي ارس، دانشگاه تهران
علي محمدپناه / دانشجوي دكتري علوم سياسي مسائل ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه، ايران
دريافت: 15/12/1397 ـ پذيرش: 02/05/1398

چکيده
هـدف اين پژوهش، تأثير وصاياي شهداي استان کردستان بر ارتقاء هوش معنوي، سلامت روان و عزت نفس در دانشجويان است. اين پـژوهـش، نيمه‌آزمايـشي از نوع پيـش‌آزمون ـ پس‌آزمون اسـت. جامعة آماري شامل کليه دانشجويان دختر و پسر عضو بسيج دانشجويي دانشگاه پيام‌نور واحد ‌قروه در سال تحصيلي 96-1395 بود. حجـم نمـونـه، 30 نـفـر از دانشجويان با استفـاده از روش نمونه‌گيري در دسترس انتخـاب شـد و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش، 9 جلسه وصيت‌نامه شهداي استان کردستان به صورت گروهي بر اساس کتاب وصيت‌نامه کامل شهدا را دريافت کردند، اما گروه کنترل در کلاس‌ها و جلسات حضور نداشتند. براي جمع‌‌آوري اطلاعات، از پرسش‌نامه 24 سؤالي هوش معنوي کينگ و پرسش‌نامه 58 سؤالي عزت نفس کوپر اسميت استفاده شد. براي تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. نتايج نشان داد که ميانگين نمرات هوش معنوي و عزت نفس در پس‌آزمون گروه آزمايش به طور معناداري از ميانگين نمرات پس‌آزمون در گروه کنترل بالاتر است. يافته‌ها حاكي از اين است که وصاياي شهدا بر بهبود و افزايش هوش معنوي و عزت نفس دانشجويان مؤثر مي‌باشد. همچنين، وصاياي شهدا مي‌تواند در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و فداکاري مؤثر است.
كليدواژه‌ها: وصاياي شهدا، فرهنگ ايثار و شهادت، هوش معنوي، عزت نفس.
 


The Influence of the Martyrs' Testaments of Kurdistan Province on Promoting Spiritual Intelligence and Self-Esteem

Mohammad Khalediyan / Ph.D. Student Instructor of the Department of Psychology at Payame Noor University of Tehran          mohamad_khaledian22@yahoo.com

Minasadat Rahimi / Ph.D. Student of Counseling, Aras International Campus, University of Tehran

Ali MohammadPanah / Ph.D. student of political scinces, Azad University of Kermanshah, Iran

 

Received: 2019/03/06 - Accepted: 2019/07/24

 

Abstract

The purpose of this study was to investigate the effect of the martyrs' testaments of Kurdistan province on promoting spiritual intelligence, mental health and self-esteem in university students. This study is a quasi-experimental, post-test, and semi-experimental. The statistical population consisted of all male and female students who were a member of Basij in Payam Noor University of Qorveh Branch in the academic year 2015-2016. A sample of 30 students was selected using available sampling method and randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received 9 sessions of martyrs' wills of Kurdistan province based on the book “The Complete Testaments of Martyrs”, but the control group did not attend classes or sessions. Data were collected using King's 24-item Spiritual Intelligence and Cooper Smith's 58-item Self-Esteem Questionnaires. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that the mean scores of spiritual intelligence and self-esteem in the post-test were significantly higher than the post-test in the control group. The findings indicate that martyrs’ testaments are effective in improving and enhancing students' spiritual intelligence and self-esteem. Also, martyrs' testaments can be effective in promoting the culture of self-sacrifice and martyrdom.

Keywords: Martyrs' Testaments, Culture of Sacrifice and Martyrdom, Spiritual Intelligence, Self-Esteem.