اخلاق پژوهش با تأكيد بر علوم انساني اسلامي

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1399

محمدعلي محيطي اردكان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام‌ خميني ره    hekmatquestion@gmail.com
احمدحسين شريفي / استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام‌ خميني ره    sharifi1738@yahoo.com
دريافت: 14/06/1398 ـ پذيرش: 19/11/1398

چکيده
پژوهش در حوزة علوم انساني اسلامي در سال‌هاي اخير با رشد فزاينده‌اي روبرو بوده است و موافقان و مخالفان آن با بهره‌گيري از تبيين‌هاي گونا‌گون در مقام اثبات مدعاي خود برآمده‌اند. فارغ از هرگونه قضاوت دربارة نتايج به‌دست‌آمده از پژوهش‌هاي فراوانِ اين حوزة فکري، توجه به اخلاق پژوهش به صورت عام و التزام به آن در تحقيقات علوم انساني اسلامي به‌طور خاص اهميت ويژه‌اي دارد. به نظر مي‌رسد غفلت از اين نکته، برخي ديدگاه‌ها به‌ويژه ديدگاه‌هاي مخالف علوم انساني اسلامي را در تأمين واقع‌بيني و بي‌طرفي علمي با مشکل روبرو کرده است. نويسندگان مقالة پيش رو، با استفاده از روش تحليلي ـ انتقادي به واکاوي اخلاق پژوهش در حوزة علوم انساني اسلامي پرداخته، با برشمردن بايسته‌ها و نبايسته‌هاي اخلاقي اين کنش انساني به اين نتيجه دست يافته‌اند که حق‌طلبي با انگيزة الهي، اصلِ اخلاقي محوري در اين حوزه است.
کليدواژه‌ها: اخلاق، پژوهش، علوم انساني اسلامي، عينيت.