تكاليف والدين در قبال تربيت فرزند در اسلام و يهوديت

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 27، بهار و تابستان 1399

محمودرضا اسفنديار / دانشيار گروه الهيات اديان و عرفان، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران 

 mresfandiar@gmail.com

* زهرا ملکي / دانشجوي دکتري گروه الهيات اديان و عرفان، واحد يادگار امام خميني (ره) شهرري، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران 

malaki.mm@gmail.com

دريافت: 16/04/1398 ـ پذيرش: 23/09/1398

چکيده
اين پژوهش به تبيين وظايف بنيادين والدين در قبال فرزند از منظر اسلام و يهوديت مي‌پردازد و وجوه اشتراک آموزه‌هاي ديني در زمينة تربيت، به‌ويژه تربيت اخلاقي کودک را مي‌نماياند. در مجموع، نُه وظيفة والدين که تربيت بنيادين کودک متأثر از آنهاست، عبارتند از: انتخاب همسر شايسته؛ توجه به دستورات شريعت در بدو تکوين نطفه؛ تکيه بر مقام و ارادة ربوبي و استمداد از او در امر تربيت؛ تزکيه و تأديب خويشتن؛ تکريم کودک؛ آموزش مفاهيم اخلاقي به او؛ توجه به استعدادهاي ذاتي کودک در برنامه‌ريزي تربيتي براي او؛ ايجاد علاقه به خداوند در کودک؛ و دقت در نحوة مواجهه با خطاهاي او. گرچه دستورات ديني و مصاديق توصيه‌هاي تربيتي به والدين در اسلام و يهوديت متفاوتند، تمايزي در اصول و رويکردهاي کلي آنها ملاحظه نمي‌شود. اين پژوهش مي‌تواند نقش اديان در تربيت اخلاقي را تبيين كرده، بر ضرورت التزام به شريعت و باورهاي ديني تأکيد كند و پيروان را به اشاعة اخلاق ديني ترغيب نمايد. کار تحقيق، به روش مطالعة کتابخانه‌اي صورت گرفته و در مواردي نيز از مصاحبه بهره‌برداري شده است.
کليدواژه‌ها: تربيت ديني، وظايف والدين، کودک، اسلام و يهوديت.