تحليل و بررسي كنترل جمعيت از منظر اخلاق كاربردي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 28، پاييز و زمستان 1399

* سيدمرتضي هنرمند / استاديار گروه معارف، دانشگاه ملاير    navust@yahoo.com
احسان تركاشوند / استاديار گروه معارف، دانشگاه ملاير    torkashvand110@yahoo.com
دريافت: 29/02/1399 ـ پذيرش: 01/07/1399

چکيده
کنترل جمعيت و راه‌هاي آن، يکي از مسائل مهم و تأثيرگذار اجتماعي، اخلاقي و حقوقي مورد بحث در جوامع بشري است. جواز يا عدم جواز آن، موضوع نزاع موافقان و مخالفان است. موافقان، به ادله‌اي همچون محدوديت منابع، اصول لذت‌گرايي، سودگرايي و آرمان‌گرايي، مفهوم حقوق طبيعي، مبناي تحقق عدالت اجتماعي و مدرنيته تمسک جسته که همگي قابل خدشه‌اند. در مقابل، مخالفان نيز ادله‌اي ارائه کرده‌اند؛ اما در اين مقاله از منظر اخلاق کاربردي، با کاربست اصول، مباني و ارزش‌هاي مکتب اخلاقي اسلام، به مسئلة کنترل جمعيت پرداخته و ضمن بررسي ادله موافق و مخالف، آن، با کشف قيود پنهان به حل تعارض و در نهايت، اتصاف اين مسئله به خوبي يا بدي دست يافته‌ايم. التبه خوبي يا بدي آن، مطلق نبوده و تابع مصالح و مفاسد است که در صورت تزاحم با مصلحت برتر، تنها حکم مصلحت برتر فعليت مي‌يابد.
کليدواژه‌ها: کنترل جمعيت، اخلاق کاربردي، اخلاق اسلامي، فرااخلاق، اخلاق هنجاري.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
83