عوامل دستيابي به سلامتي قلب از منظر آيات و روايات

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 31، بهار و تابستان 1401، ص 55-66

جعفر آخوندي محمدآبادي/ كارشناس‌ارشد اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akhondi.jafar@gmail.com
* سيدمحمدرضا موسوي‌نسب/ استاديار گروه اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    smrmn1346@gmail.com
دريافت: 20/05/1399 ـ پذيرش: 27/09/1399

چکيده
در قرآن کريم امکان سعادت و رستگاري انسان، بدون دارا بودن قلب سليم نفي شده است. به همين دليل، وجهة همت بسياري از انديشمندان حوزة اخلاق، بررسي عوامل دستيابي به قلب سليم و دوري از موانع آن بوده است. هدف اين پژوهش، مفهوم‌شناسي قلب سليم و دست يافتن به عوامل دخيل در تحقق آن، با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از آيات قرآن کريم و روايات معصومان است. يافته‌هاي تحقيق حاکي از اين است که قلب، همان روح و نفس انساني است که سلامتي آن، به‌معناي دارا بودن تمام بينش‌ها و گرايش‌هاي بايسته و عاري بودن از تمام بينش‌ها و گرايش‌هاي نبايسته است. بررسي و تحليل آيات و روايات، منتهي به يافتن عوامل مؤثر بر تحقق سلامتي قلب، همچون زهد، توکل، توبه، خوف و رجاء، خشيت، صمت، گوش دادن به موعظه، مباحثه علمي و قرائت قرآن شد.

کليد‌واژه‌ها: قلب، سلامت، قلب سليم، عوامل، آيات و روايات.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
31
شماره صفحه: 
55