عوامل زمينه‌ساز تسلط شيطان بر انسان؛ با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي (قدس‌سره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 5-18

حسين نجمدي‌/ كارشناس ارشد اخلاق كاربردي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره)
* هادي حسين‌خاني‌/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره)    h.hosseinkhani@yahoo.com
سيداحمد فقيهي/ استاديار گروه علوم قرآن و تفسير، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره)    faghihi@qabas.net
دريافت: 1399/8/8 ـ پذيرش: 1399/12/27

چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي عوامل زمينه‌ساز تسلط شيطان بر انسان، با تأکيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي(قدس‌سره) انجام شده است. از‌آنجاکه قرآن کريم کمال نهايي انسان را قرب الهي مي‌داند، راه رسيدن به کمال نهايي و سعادت، اطاعت و عبادت خداست. اما اين سعادت به دلائلي دچار انحراف مي‌گردد، به گونه‌اي که انسان دچار سقوط اخلاقي مي‌شود. يکي از عوامل انحراف از اين مسير، شيطان است. هدف از اين پژوهش، آشنايي هر چه بيشتر خواننده با عوامل زمينه‌ساز تسلط شيطان مي‌باشد تا انسان با آشنايي آن در مسير تربيت اخلاقي، دچار انحراف و سقوط اخلاقي نگردد. اين پژوهش بر آن است تا با روش توصيفي ـ تبييني و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي، به عوامل زمينه‌ساز تسلط شيطان بر انسان و سقوط اخلاقي انسان بپردازد. يافته‌هاي پژوهش حاکي از اين است که غفلت‌زدگي، هواي نفس، دنياي مذموم، حذف عنصر تزکيه و تربيت، همنشيني با اهل لهو، اختلال در قواي ادراکي، وهم و خيال، ترک اعمال صالح و التذاذ از حرام، آرزوهاي طولاني، غضب، تنهايي، بيکاري، عُجب و لذت بردن از مدح و ثناي ديگران از عوامل زمينه‌ساز تسلط شيطان است. 
کليد‌واژه‌ها: شيطان، هواي نفس، دنيا، تربيت اخلاقي، سقوط اخلاقي.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
40
شماره صفحه: 
5