ضرورت مربي در تربيت اخلاقي؛ با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح يزدي (قدس‌سره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 19-32

سعيد نوروزي/ کارشناس ارشد تربيت مربي اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     saeidn@chmail.ir
* حسين مظفري/ استاد‌يار گروه اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     h.mozaffari48@gmail.com
كما‌ل‌‌الدين مظلومي‌زاده/ دكتراي علوم تربيتي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
دريافت: 1399/6/26ـ پذيرش: 1399/11/5

چکيده
بحث ضرورت مربي اخلاق، يكي از زمينه‌هاي پرچالش در تربيت اخلاقي است. علامه مصباح يزدي(ره)، يکي از انديشمنداني است که در اين زمينه ديدگاه جامعي دارد. اما به‌دليل پراکندگي اين ديدگاه در آثارشان، نظر ايشان در اين مسئله به‌روشني تبيين نشده است. اين مقاله، به روش كتابخانه‌اي براي پاسخ به دو سؤال زير سامان يافته است: آيا از نظر علامه مصباح يزدي(ره)، مربي اخلاق ضرورت دارد؟ آيا فرد بدون مربي توان برنامه‌ريزي در اين زمينه را دارد؟ ضرورت مربي، از چه مرحله‌اي از تربيت اخلاقي فعليت مي‌يابد؟ نتايج تحقيق، حاکي از اين است که علامه مصباح(ره) با توجه به فساد روز‌افزون و تقاضاي جامعه از روحانيت در درمان بيماري‌هاي اخلاقي و رشد معنوي، مربي اخلاق ضرورت مي‌يابد. در پاسخ به سؤال دوم، فرد بدون مربي بايد تلاش فراواني کند و با تسلط به منابع ديني در زمينه تربيت اخلاقي و معنوي برنامه‌ريزي کند.
کليد‌واژه‌ها: ضرورت، مربي، مربي اخلاق، تربيت اخلاقي، مصباح يزدي(ره).

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
19