رابطه معرفت به خدا با معيار ارزش اخلاقي از ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي (ره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 33-48

مرتضي بخشي گلسفيدي/ دانشجوي کارشناسي‌ارشد، رشته تربيت مربي اخلاق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* حسين مظفري/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     h.mozaffari48@gmail.com
تقي محدر/ دكتراي فلسفة اخلاق تطبيقي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    tmohader@gmail.com
دريافت: 1399/5/24 ـ پذيرش: 1399/9/24

چکيده
چيستي معيار ارزش اخلاقي در اسلام و تأثيرپذيري آن از معرفت حصولي و حضوري به خداوند متعال، مسئله‌اي است که اين تحقيق در‌صدد بررسي آن است. اين مقاله، به روش توصيفي- تحليلي و با بررسي، تنظيم و جمع‌بندي آيات قرآن و روايات و نيز استفاده از آثار علامه مصباح يزدي(ره) و مراجعه به نظرات برخي محققان، به بررسي رابطة معرفت به خدا با معيار ارزش اخلاقي پرداخته است. نتايج تحقيق حاکي از اين است که معيار ارزش اخلاقي در اسلام، قرب الهي است و قرب الهي به معني شهود قلبي خداوند متعال و درک رابطة خود با خداست. معرفت حضوري شهودي به خدا، با معيار ارزش اخلاقي که قرب الهي است، ارتباط مستقيم داشته و ساير معرفت‌ها به خدا، به اندازة تأثيرشان در درک شهودي، در معيار ارزش اخلاقي ايفاي نقش مي‌کنند.
کليد‌واژه‌ها: معرفت به خدا، معيار ارزش اخلاقي، قرب الهي، مصباح يزدي(ره).

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
33