روش‌هاي ايجادي تربيت اخلاقي در بعد عاطفي؛ با تكيه بر آثار آيت‌الله مصباح يزدي (ره)

 سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 49-66

محمدصادق دهقان كلور / كارشناس‌ارشد تربيت اخلاقي، مؤسسة آموزش عالي اخلاق و تربيت     m.s.dehqan@mihanmail.ir
* محمد عالم‌زاده نوري / استاديار گروه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي     mhnoori@gmail.com
دريافت: 1399/8/14 ـ پذيرش: 1399/12/24

چکيده
انسان تربيت‌يافتة اخلاقي، فردي است که ضمن كنترل بر عواطف خود، آنها را در مسير رضايت الهي ايجاد و ابراز مي‌کند. ازاين‌رو، بايد عواطف پسنديده، به‌وسيلة روش‌هايي در جان متربي، ايجاد و در ادامه، تثبيت و تقويت شود و در صورت وجود عواطف ناپسند در انسان، اصلاح و به نوعي نابود شود. اگر مربي در مسير برطرف کردن خصلت‌هاي ناپسند اخلاقي در بُعد عاطفي موفق باشد، ولي نتواند عواطف پسنديدة اخلاقي را جايگزين آنها كند متربي دچار خلأ روحي مي‌شود و از کمال و سعادت اخلاقي باز مي‌ماند. ازاين‌رو، مي‌توان به اهميت روش‌هاي ايجادي تربيت اخلاقي در بعد عاطفي پي برد. هدف اين مقاله، استخراج روش‌هاي ايجادي تربيت اخلاقي در بعد عاطفي، با تکيه بر آثار آيت‌الله مصباح‌يزدي مي‌باشد. روش تحقيق، توصيفي- تحليلي اسنادي و با مراجعه به يادداشت‌ها، تأليف‌ها و سخنراني‎هاي استاد صورت گرفته است. اين تحقيق نشان مي‌دهد که براي ايجاد عواطف ممدوح در تربيت اخلاقي، مي‌توان از روش‌هاي تقويت دل، آگاهي‌بخشي، ارائة الگوي عاطفي پسنديده، ترغيب، محبت و مهرورزي، معاشرت نيکو، تلقين، تکرار و ذکر بهره گرفت. 
کليدواژه‌ها: تربيت اخلاقي، رو‌ش‌هاي ايجادي، بُعد عاطفي، علامه مصباح يزدي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
49