راه‌هاي بينشي مقابله با هواي نفس؛ از ديدگاه علامه مصباح يزدي (ره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 67-78

مجيد غلامي/ دانشجوي دکتراي مدرسي معارف گرايش اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    yabager248@gmail.com
* سيدمحمدرضا موسوي‌نسب/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    smrmn1346@gmail.com
هادي حسين‌خاني/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    h.hosseinkhani@yahoo.com
دريافت: 1399/5/25 ـ پذيرش: 1399/9/30

چکيده
مقابله با هواي نفس، از وظايف ضروري هر فرد براي رشد اخلاقي است. راه‌کارهاي گرايشي و کنشي براي مهار هواي نفس مؤثر است. اما اينکه راه‌هاي بينشي چه تأثيري در مقابله با تمايلات نفساني داشته و چه مصاديقي دارد، سؤالي است که اين مقاله در‌صدد پاسخ به آن است. بنابراين، تبيين راه‌هاي بينشي مقابله با هواي نفس از ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)، هدف اين مقاله است كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با گردآوري، تنظيم و تحليل آثار اخلاقي علامه مصباح يزدي(ره)، به نگارش درآمده است. نتايج تحقيق حاکي از اين است که اولين گام در مقابله با هواي نفس، غفلت‌زدايي است که با کمک راه‌هاي بينشي حاصل مي‌گردد. منظور از راه‌هاي بينشي، صرفاً افزودن بينش‌هاي جديد نيست، بلکه تأکيد عمده بر يادآوري و مرور بينش‌هاي صحيح در ذهن مي‌باشد، به‌گونه‌اي‌که حضوري تأثيرگذار داشته باشند. بينش‌افزايي و يادآوري بينش‌ها، عمدتاً از راه تفکر و ذکر حاصل مي‌شوند.
کليد‌واژه‌ها‌: هواي نفس، بينش، راه‌هاي بينشي، مصباح يزدي(ره).

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
67