بررسي آثار تربيتي ـ اخلاقي سنت آزمايش از ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي (ره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 79-96

حسن مددخاني/ دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت مربي اخلاق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
* جواد سليماني/ دانشيار گروه تاريخ، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    soleimani@qabas.net
سيد‌محمدرضا موسوي‌نسب/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)      smrmn1346@gmail.com
دريافت: 1400/2/2 ـ پذيرش: 1400/6/7

چکيده
سنّت آزمايش، يکي از سنّت‌هاي الهي است که خداوند متعال با فراهم آوردن زمينه‌هاي آن، بندگان خود را به سمت رشد و تکامل معنوي هدايت مي‌کند. در تربيت اخلاقي، به‌عنوان يکي از ابعاد تربيتي انسان، تلاش مي‌شود زمينه‌هاي گرايش به فضايل و روي آوردن به اخلاق حسنه، براي رسيدن به سعادت و کمال جاودانه فراهم آيد. به همين منظور، اين پژوهش با روش تحليل و بررسي اسنادي و كتابخانه‌اي، به تبيين آثار تربيتي – اخلاقي سنت آزمايش و نقش آن در تربيت معنوي و اخلاقي انسان، از ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي(ره) پرداخته است. يافته‌ها حاكي از اين است که از نگاه آيت‌الله مصباح(ره)، سنت آزمايش که خود يکي از اهداف آفرينش محسوب مي‌شود، در شکوفايي استعدادهاي دروني انسان، تطهير گناهان، تنبّه و بيداري، توبه و بازگشت به خداوند، رشد و تکامل معنوي و قرب الهي وي تأثير به‌سزايي دارد.
کليد‌واژه‌ها: تربيت، اخلاق، سنت، آزمايش، مصباح يزدي(ره).

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
79