نقش اعتقاد به ويژگي علم انبياء و اهل‌بيت‌(ع) در تخلق به اخلاق اسلامي از ديدگاه آيت‌الله مصباح يزدي(ره)

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 30، پاييز و زمستان 1400، ص 97-109

ثارالله نوروزي‌منش/ کارشناس‌ارشد تربيت مربي اخلاق مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    dwmyyk@gmail.com
* هادي حسين‌خاني/ استاديار گروه اخلاق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     h.hosseinkhani@yahoo.com
تقي محدر / دكتراي فلسفة اخلاق تطبيقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    tmohader@gmail.com
دريافت: 1399/6/22 ـ پذيرش: 1399/11/5

چکيده
يکي از ضروريات دين اسلام، اعتقاد به انبيا و اهل‌بيت‌‌(ع) است. در قرآن و روايات، ويژگي‌هاي مختلفي براي آنها بيان شده است. يکي از اين ويژگي‌ها، که بسيار مورد تأکيد آيات و روايات اسلامي است، مسئلة علم اين ذوات مقدسه است. با توجه به اينکه رفتار و اعمال انسان متناسب با نوع شناخت و جهان‌بيني اوست؛ اعتقاد داشتن به اين ويژگي، تأثير مهمي در تخلق به اخلاق اسلامي خواهد داشت. اين مقاله در‌صدد بررسي آثار اعتقاد به‌ويژگي علم انبيا و اهل‌بيت‌(ع)، در تخلق به اخلاق اسلامي است. اين موضوع، با روش توصيفي و تحليلي و ناظر به ديدگاه استاد مصباح يزدي(ره) مورد پژوهش قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي پژوهشي اين نوشته در سه جهت قابل بيان است: اول اينکه، اعتقاد به چنين ويژگي، موجب مي‌شود با شناخت فضائل و رذائل اخلاقي از منبع موثق، زمينة تخلق به اخلاق اسلامي فراهم شود. دوم اينکه در ساية اين علم مي‌توان مسائل بنيادي اخلاق، مانند معيار ارزشمندي رفتارهاي اخلاقي را تبيين کرد. سوم اينکه اعتقاد به آگاهي آنها و نظارت بر اعمال انسان، موجب حياء و ترک گناه مي‌شود.
کليدواژه‌ها: اعتقاد، اخلاق اسلامي، تخلق، انبيا و اهل‌بيت(ع)، علم، نظارت، مصباح يزدي(ره).

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
30
شماره صفحه: 
97