معرفت اخلاقي 14/پاييز - زمستان 93

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 14، پاييز و زمستان 1392

نوآوري‌هاي محسن فاني كشميري در نظريه اعتدال / حسين اترك(ص 5)
زهد و ساده‌زيستي و نقش آن در رشد فردي و اجتماعي از منظر‌ آيات و روايات / عبدالرضا زاهدي و محمد کريمي‌درچه(ص 23)
سازگاري همسران به شيوة تغافل با تأكيد بر آموزه‌هاي ديني / مرضيه محصص(ص 41)
بررسي تأثير آموزش‌هاي اخلاقي بر تصميم‌گيري اخلاقي مربيان ورزشي / مرتضي فتاح‌پور مرندي، سيدمحمد كاشف و ميرحسن سيدعامري(ص 55)
تبيين نقش و كاركرد ظواهر كتاب و سنت در اخلاق / مهدي نصرتيان اهور (ص 65 )
ترجمه و نقد مقاله قراردادگرايي دائرةالمعارف استنفورد /  ان كود" ترجمه و نقد: حسن محيطي اردكان"(ص 85)
قضاوت اخلاقي و شخصيت پرونده‌اي براي اتانازي / ناصر آقابابائي(ص 107)
الملخص
Abstracts